Twinkle Twinkle Little Star In Chinese  | Chinese Nursery Rhyme | 一闪一闪小星星

lyrics :

Yī shǎn yī shǎn liàngjīngjīng,
Mǎn tiān dū shì xiǎo xīngxīng
Guà zài tiānkōng fàng guāngmíng,
Hǎoxiàng xǔduō xiǎo yǎnjīng
Yī shǎn yī shǎn liàngjīngjīng,
Mǎn tiān dū shì xiǎo xīngxīng

歌词 :

一闪一闪亮晶晶,
满天都是小星星
挂在天空放光明,
好像许多小眼睛
一闪一闪亮晶晶,
满天都是小星星

28 comments

Leave a Reply